GOL&Wood
РОЗВАГИ
Прокат та аренда тільки для гостей бази відпочинку ГОЛіВуд
Квадроцикли
500 грн/година
Велосипеди
Дитячий - 50 грн/година
Дорослій - 70 грн/година
Катамаран
200 грн/година
Каяк
Одномістний - 150 грн/година,
Двомістний - 250 грн/година
Сапборди
200 грн/година
Дитячий майданчик
Бадмінтон
Настільній теніс
Настільні ігри

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання послуг з прокату квадроциклів

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
1.1. Даний публічний договір про надання послуг з прокату квадроциклів (Договір) визначає порядок надання та отримання послуг з прокату квадроциклів, який встановлює однакові для всіх Наймачів умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її прийняття (акцептування) Наймачем.
1.2. Даний публічний договір складений у відповідності до ст. 641 Цивільного кодексу України та є офіційною публічною пропозицією, адресованою невизначеному колу осіб, укласти договір про надання послуг прокату квадроциклів.
1.3. Поняття, що використовуються у цьому Договорі: 
Згода на укладання Договору (акцепт) – надання Наймачем повної та безумовної згоди Наймодавцеві на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених цим Договором, шляхом оформлення та підписання заяви-замовлення про приєднання до Договору, що свідчить про прийняття ним публічної оферти, за формою, встановленою Наймодавцем. 
Пункт прокату – адреса передачі квадроцикла у прокат: Україна, Вінницька область, Гайсинський район, с. Степашки, база відпочинку GOL&Wood
Наймач – фізична особа, якій надаються послуги з прокату квадроциклів. 
Наймодавець – фізична особа-підприємець Барда Максим Васильович, що здійснює господарську діяльність відповідно до діючого законодавства України та є власником майна яке надається в прокат. 
Персональні дані – будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певного, або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних). 
Веб-сайт – ресурс розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://goliwood.com/atv, за допомогою якого забезпечується відображення інформації про послуги, що надаються. 
Тариф – встановлена Наймодавцем орендна плата для Наймачів за користування предметом прокату у розрахунку за одну годину. 
1.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання і виконання Договору відповідно до його умов. 
1.5. Підписавши заяву замовлення на надання послуг з прокату, Наймач вважається таким, що прийняв умови цього Договору в повному обсязі без обмежень і застережень. У разі, якщо Наймач не згоден повністю або в частині з положеннями цього Договору, то він не має права користуватись послугами Наймодавця. 
1.6. Наймодавець має право в будь-який момент в односторонньому порядку і без будь-якого спеціального повідомлення внести зміни та/або доповнення у цей Договір шляхом опублікування оновленої версії на Веб-сайті. Оновлена версія Договору набирає чинності з моменту її публікації на Веб-сайті. 
1.7. Чинна редакція тексту Публічної оферти розміщена на Веб-сайті Наймодавця за адресою: https://goliwood.com/atv, інформаційному стенді та/або в куточку споживача, що знаходиться у приміщенні Наймодавця. 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ 
2.1. Наймодавець зобов'язується надати Наймачеві за плату в тимчасове користування рухоме майно – предмет прокату у повній справності на погоджений Сторонами строк, а Наймач зобов’язується належним чином оплатити таке користування. 
2.2. Характеристики предмету прокату, а також бажаний строк прокату зазначаються Наймачем в заяві-замовленні. 
2.3. Умови надання послуг прокату: 
2.3.1. наявність у Наймодавця можливості для надання Наймачеві замовленого квадроциклу в прокат; 
2.3.2. ознайомлення Наймача з умовами цього Договору; 
2.3.3. оформлення Наймачем письмової заяви-замовлення про приєднання до даного Договору; 
2.3.4. сплати Наймачем плати за прокат; 
2.3.5. внесення гарантійного платежу за предмет прокату (у випадку необхідності). 
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ (АКЦЕПТУВАННЯ) ДОГОВОРУ 
3.1. Для фізичних осіб підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти є надання Наймачем письмової згоди (шляхом підписання заяви-замовлення), що свідчить про прийняття ним пропозиції укласти Договір. 
3.2. Договір вважається укладеним з моменту погодження Сторонами умов прокату та підписання заяви-замовлення Наймачем. 
3.3. Укладаючи Договір, Наймач автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Наймачем положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід’ємною складовою частиною Договору. 
4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ПРОКАТУ 
4.1. З метою отримання квадроциклу в прокат Наймач підписує заяву-замовлення у пункті прокату Наймодавця. 
4.2. Підписуючи заяву-замовлення, Наймач надає Наймодавцю інформацію, що становить персональні дані Наймача. Наймач дає згоду на обробку персональних даних та повідомлення третім особам інформації, яка виникає у зв’язку із виконанням цієї Публічної оферти та отриманням Наймачем послуг від Наймодавця. 
4.3. Предмет прокату надається в користування тільки після повної оплати за прокат та внесення гарантійного платежу (у випадку необхідності). 
4.4. Після повної оплати за прокат та внесення гарантійного платежу (у випадку необхідності) Наймачем, Наймодавець проводить інструктаж Наймачу щодо правил користування предметом прокату. 
4.5. При передачі предмету в прокат Сторонами проводиться огляд технічного стану предмету прокату, його справність та інші параметри. Отримуючи квадроцикл Наймач підтверджує, що отримав у користування його в належному технічному стані, повністю укомплектованим та технічно справним. Після отримання предмету в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних дефектів не приймаються. 
4.6. Повернення предмету прокату Наймачем Наймодавцю здійснюється у пункт прокату. 
4.7. Під час повернення предмету прокату Сторони спільно перевіряють справність предмету прокату та наявність пошкоджень. 
4.8. У разі повернення предмету прокату в належному справному стані Наймодавець повертає Наймачу гарантійний платіж (за наявності) в повному обсязі. 
4.9. Передача в суборенду (субпрокат) предмету прокату, наданого Наймачу за цим Договором, передача ним своїх прав і обов'язків за цим Договором іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав тощо не допускаються. 
4.10. Наймодавець має право залучати до надання послуг за цим Договором третіх осіб, зберігаючи повну відповідальність перед Наймачем за виконання усіх умов Договору. 
5. ПЛАТА ЗА ПРОКАТ. ГАРАНТІЙНИЙ ПЛАТІЖ 
5.1. За користування предметом прокату Наймач сплачує Наймодавцеві плату за прокат згідно чинних Тарифів Наймодавця та строку прокату. 
5.2. Форма оплати: готівкова або безготівковий платіж на розрахунковий рахунок Наймодавця. 
5.3. За загальним правилом у випадку дострокового повернення предмету прокату Наймачем плата за прокат предмету не повертається. Зменшення плати за предмет прокату відповідно до тривалості фактичного користування предметом прокату здійснюється виключно на власний розсуд Наймодавця. 
5.4. На забезпечення виконання обов’язку Наймача з повернення предмету прокату Наймодавцеві в належному справному стані Наймач перед отриманням предмету в прокат на вимогу Наймодавця передає Наймодавцеві гарантійний платіж, що відображається в заяві-замовленні. 
5.5. За загальним правилом, в якості гарантійного платежу можуть виступати готівкові грошові кошти, у рахунок належних за Договором платежів, на підтвердження зобов'язання і на забезпечення його виконання. 
5.6. У разі, коли фактичний строк користування предметом прокату перевищує строк прокату, заявлений та сплачений Наймачем, Наймач зобов’язаний здійснити доплату за вказаний строк відповідно до діючих Тарифів або Наймодавець має право вирахувати суму доплати за прокат (несплачену частину плати за фактичний строк прокату) з грошових коштів, переданих в якості гарантійного платежу (за його наявності). У такому разі, поверненню підлягає гарантійний платіж за виключенням суми доплати. 
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
6.1. Наймач у зв’язку з укладенням цього Договору має право: 
6.1.1. вільно обрати в прокат будь-який з квадроциклів, що є доступними для прокату; 
6.1.2. отримати в погоджений із Наймодавцем час в належному справному стані предмет прокату у пункті прокату. 
6.2. Наймач зобов’язаний: 
6.2.1. бережно користуватись предметом прокату та дотримуватись правил його експлуатації; 
6.2.2. своєчасно повернути предмет прокату в належному справному стані; 
6.2.3. сплатити плату за фактичний час користування предметом прокату в повному обсязі;
6.2.4. своєчасно, в погоджений Сторонами строк, прибути на місце базування або інше погоджене місце та повернути предмет в прокат; 
6.2.5. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо) відшкодувати вартість відновлювального ремонту та завдані збитки у повному обсязі. 
6.3. Наймодавець у зв’язку з укладенням цього Договору зобов’язується: 
6.3.1. передати предмет в прокат за наявності умов, передбачених цим Договором; 
6.3.2. забезпечити приймання від Наймача предмету прокату в пункті прокату або іншому погодженому Сторонами місці по закінченню строку прокату, зазначеного в заяві-замовленні. 
6.4. Наймодавець має право: 
6.4.1. отримувати плату за надання предмету в прокат у повному обсязі; 
6.4.2. вимагати від Наймача оплати повного розміру плати за весь фактичний час користування предметом прокату; 
6.4.3. вимагати від Наймача повернення предмету прокату в належному справному стані у строк, зазначений у заяві-замовленні; 
6.4.4. у разі повернення предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані тощо) вимагати від Наймача відшкодування вартості відновлювального ремонту та завданих збитків; 
6.4.5. достроково припинити надання послуг та зобов’язати Наймача негайно поверненути предмет прокату у випадку порушення Наймачем правил та умов прокату майна; 
6.4.6. залучати до надання послуг за Договором третіх осіб, зберігаючи повну відповідальність перед Наймачем за виконання усіх умов цього Договору. 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України та умов цього Договору. 
7.2. Наймач зобов'язується відшкодувати Наймодавцеві всі можливі збитки, спричинені останньому невиконанням або неналежним виконанням прийнятих на себе зобов'язань за цим Договором. 
7.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження (псування) предмету прокату з моменту отримання в прокат та до моменту повернення Наймодавцеві несе Наймач. 
7.4. У разі повернення Наймачем предмету прокату в неналежному стані (наявності пошкоджень, несправному стані, тощо): 
7.4.1. Наймач зобов’язаний відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату тощо) протягом 7 (семи) днів з моменту повернення предмету прокату або протягом 7 (семи) днів з моменту повідомлення його Наймодавцем про вартість відновлювального ремонту предмету прокату (ринкову вартість нової деталі, що потребує заміни, вартість робіт по заміні деталей, вартість робіт з відновлення первісного стану деталі/частини предмету прокату тощо); 
7.4.2. Наймодавець має право відшкодувати вартість відновлювального ремонту предмету прокату шляхом утримання такої вартості з суми грошових коштів, переданих Наймачем в якості гарантійного платежу. 
7.4.3. Наймодавець має право не повертати гарантійний платіж до моменту отримання вартості відновлювального ремонту предмету прокату. 
7.5. У разі виявлення фактичних пошкоджень предмету прокату під час його повернення, вартість відновлювального ремонту встановлюється на підставі складеного дефектного акту на поточний ремонт предмета прокату. До складу вартості відновлювального ремонту включається вартість транспортування предмету прокату до місця здійснення ремонту та до місця прокату після завершення ремонту. 
7.6. У разі неповернення Наймачем предмету прокату в строк, знищення або пошкодження предмету прокату, яке не підлягає відновлювальному ремонту, Наймодавець має право на відшкодування повної вартості предмету прокату в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 
7.7. Сторони погодили, що за порушення умов цього Договору будь-якими особами, яким Наймач надав доступ до предмету прокату, несе відповідальність Наймач. 
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
8.1. Всі суперечки або розбіжності, що виникають між Сторонами у зв'язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 
8.2. У випадку неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді у встановленому законодавством порядку. 
9. ІНШІ УМОВИ 
9.1. Договір набуває чинності в момент прийняття Наймачем умов даного Договору і діє до моменту виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
9.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов. 
9.3. Наймодавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Наймодавець самостійно має право змінити умови Договору на Веб-сайті. 
9.4. Якщо за цим Договором Наймодавець отримає від Наймача персональні дані, то Наймодавець зобов'язується обробляти персональні дані строго відповідно до принципів і правил обробки персональних даних, передбаченими чинним законодавством України. Наймач передає Наймодавцю персональні дані з метою отримання послуг, зазначених в цьому Договорі та доручає Наймодавцю їх обробку, що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних тощо. Обробка персональних даних Наймача здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”. 
9.5. Наймодавець та/або інші уповноважені ним співробітники можуть використовувати персональні дані Наймачів для зв'язку з Наймачем та/або надавати у межах договірних відносин третім особам інформацію про користувачів Веб-сайту, а також надсилати Наймачеві на зазначену електронну поштову адресу (e-mail) та/або телефонний номер повідомлення інформаційного та рекламного характеру (розсилки).

Поштова адреса:
golandwood@gmail.com

Телефон:
+380993332055

Вінницька область, Гайсинській р-н, с.Степашки
Made on
Tilda